De VAR gaat waarschijnlijk verdwijnen per 1 april 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In de tussentijd is er een overgangsregeling.

In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikmaken van overeenkomsten die door ons zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben zij zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.

De Tweede Kamer heeft hiervoor het voorstel voor de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft dit voorstel nu in behandeling. Hieronder leest u meer over het wetsvoorstel gepubliceerd door de Belastingdienst.

Geen VAR meer, wel beoordeelde overeenkomsten
In samenwerking met externe organisaties stellen wij algemene modelovereenkomsten op, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze overeenkomsten zijn niet voor een specifieke beroepsgroep. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is dan niet van belang. Deze overeenkomsten wij publiceren op onze internetsite.

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen ook overeenkomsten opstellen en aan ons voorleggen. Dat kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten voor een branche of beroepsgroep zijn. Wij beoordelen deze overeenkomsten en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, kunnen wij ook publiceren op onze internetsite. Dit zijn dan voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen of individuele overeenkomsten.

Keuzevrijheid
U kunt altijd kiezen tussen een overeenkomst die door ons is opgesteld of beoordeeld, en een eigen overeenkomst die u niet aan ons hebt voorgelegd. U bent namelijk niet verplicht uw overeenkomst aan ons voor te leggen. Het voordeel van een overeenkomst die door ons is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Legt u de overeenkomst niet aan ons voor, dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen. Welke bepalingen daarbij een rol spelen, leest u bij Uw overeenkomst: wel of geen dienstbetrekking.

Andere overeenkomsten dan gepubliceerde overeenkomsten
Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen gepubliceerde overeenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan ons voorleggen. Ook van deze overeenkomst zullen wij dan beoordelen of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Welke bepalingen een rol spelen bij de beoordeling, leest u bij Uw overeenkomst: wel of geen dienstbetrekking.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?
Wordt er gewerkt volgens een overeenkomst die door ons is opgesteld of beoordeeld, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe wij de inkomsten van de opdrachtnemer zien. Pas bij het beoordelen van zijn aangifte inkomstenbelasting bepalen wij of wij zijn inkomsten zien als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een overeenkomst die door ons is opgesteld of beoordeeld, zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Als de manier van werken verandert
Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Implementatietermijn
Tot 1 januari 2017 is er een implementatietermijn. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd houden wij wel toezicht, maar nemen we nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Uiteraard blijven we overduidelijke gevallen van fraude aanpakken.

Bron: belastingdienst.nl